Resum del ple de setembre 2016

El ple del mes de setembre va tenir als precs i preguntes els moments més interessants.

1. Aprovació de l'acta de la sessió de 30 de juny de 2016: s'aprova unànimement. 

2. Aprovació inicial de l´annex de l´Ordenança municipal reguladora del procediment de verificació d´habitatges buits: aprovat per ARA, CUP i PSC (abstenció de CiU i PP).
 
3. Rectificació d´error material detectat en l´acord plenari d´aprovació definitiva del text íntegre del Reglament de funcionament del servei de recollida de residus municipal: aprovat per ARA, CUP i PSC (abstenció de CiU i PP). 

4. Adhesió a la Carta Internacional del Caminar: per unanimitat.

5. Mocio presentada pel PP del rebuig relatiu al procés constituent català: rebutjada amb 12 vots en contra i un a favor.
 
6. Assabentar dels Decrets d´Alcaldia.

7. Precs i preguntes.

Al torn de precs i preguntes vam fer una intervenció en què vam explicar que, arran de la celebració de Vilabarraques el mes d’agost passat, un veí proper a la CUP es va posar en contacte amb l’alcalde i alguns altres regidors per manifestar la seva queixa sobre els nivells de soroll. L’alcalde va respondre-hi insinuant que la CUP no li hem donat suport per posar límits. Volem manifestar que en cap àmbit de decisió en què la CUP participa s’ha plantejat cap tema relatiu a aquesta festa, per tant no hem pogut donar ni molt ni poc suport. La responsabilitat en tot cas és de l’equip de govern.
Pel que fa a la festa major alternativa de Can Jaumetó, també al·ludida en aquest correu de l’alcalde, si es tenien dubtes sobre la seva realització, creiem que la millor manera desvaïr-los era de ser parlar amb les persones que la proposaven.

També vam fer el seguiment de diversos temes:

- Cases del Ravalet: sembla que Bankia estigui prenent el pèl a l’ajuntament, ja que encara no s'han tornat a obrir tal com ens van assegurar el passat juliol. Per altra banda vam agrair que el problema d’habitatge de la família que vam plantejar al juliol s’hagi solucionat momentàniament posant-la de lloguer a falta d’altres espais.

- Glifosats: preguntem quines mesures s’han adoptat i es pensen adoptar per aplicar la prohibició de l’ús d’aquesta substància per complir el que evam aprovar a la moció corresponent.

- Mobilitat: els canvis en els sentits de la circulació que s’han fet amb la intenció de millorar-la tenen alguns efectes no desitjats. Demanem que es prengui ja una solució consensuada amb la gent del barri de Can Salvet. Per altra banda pensem que el tema parades d’autobús no està ben resolt i perjudica l’ús del transport públic, especialment per part de persones grans. Demanem que se solucioni el problema amb l’empresa i es pugui donar un bon servei a les persones que abans pujaven a la parada de Can Salvet-Les Escoles.

- Vam preguntar quan es començarà a treballar en les comissions d’igualtat, avaluacio serveis i masoveria urbana.

- Vam demanar que s’expliqui bé i clarament el cas d'un empleat de la policia municipal a qui l’ajuntament va voler acomiadar i ha acabat reincorporat.

- Vam demanar els comptes del Revela-t, del quan se'ns va assegurar que rebríem tota la informació relativa a l'edició d'enguany.

 

El Grup Municipal de la CUP va fer seguiment de diferents temes com ara l'aplicació de la moció d'herbicides o la repaertura de les cases del Ravalet per usos socials.

 

Els canvis en la mobilitat s'han de perfeccionar, consensuant-los amb les veïnes.