Resum del ple extraordinari de desembre 2016

Aquí teniu la nostra intervenció principal en el ple extraordinari dedicat a l'aprovació inicial dels pressupostos. El periode d'al·legacions va començar l'endemà de la seva publicació al butlletí oficial de la província (que es va fer el dia 29) i s'estén durant quinze dies hàbils, és a dir s'acaba el dia 20 de gener.

Des de la CUP volem realitzar unes consideracions prèvies a l’anàlisi dels Pressupostos Generals de l'Ajuntament i el seu grup.

ARA Vilassar té una majoria absoluta que els permet governar i decidir línies polítiques sense la necessitat d'arribar a acords amb la resta de Grups Municipals que integren aquest ajuntament. En algunes i comptades ocasions ha estès la mà per tal de comentar aquelles decisions que portaven al ple, i en d'altres s'ha debatut alguna proposta conjuntament per portar-la consensuada a votació.

Amb els pressupostos no ha estat així i cal que la població ho sàpiga.

Governar amb majoria absoluta ja ho té, això. No cal negociar els pressupostos amb l'oposició, no cal debatre’ls amb ningú més que el teu propi grup i els tècnics per tal d'aconseguir que quadrin i s'aprovin. No cal obrir la possibilitat que la ciutadania decideixi sobre alguna part de la despesa que realitzarà l'ajuntament durant tot el 2017 i tampoc no cal que ningú més que el govern prioritzi el sentit de la despesa que es conté en aquest pressupost.

Nosaltres, en canvi, pensem que el fet que una formació pugui prendre decisions sense consultar-ho o arribar a acords amb altres, provoca un empobriment de la democràcia, un desplaçament creixent de les opinions de les minories i una manca de decisió directa de la població que, delegant la responsabilitat als polítics, perd el control sobre la gestió dels seus recursos.

A banda d’això, cal dir també que l’oposició hem sabut tard i malament quan es discutirien els pressupostos. La intenció era aprovar-los al ple ordinari de dijous passat i ho vam saber no per l’ordre del dia de la comissió informativa sinó al punt de «sobrevinguts». Ha estat per la protesta de l’oposició que s’ha fet aquest ple extraordinari. Avui mateix hem rebut documents complementaris de l’expedient.

Tot i les dates en què estem, i que la documentació que habitualment se subministra és difícil de tractar, tenim algunes observacions a fer.

Creiem necessari que es tingui en compte quan aquest ajuntament debati uns pressupostos municipals:

a) Que l'equip de govern, tingui majoria absoluta o no, arribi a majors consensos amb la resta de grups de l'oposició de l'ajuntament per tal d'aprovar-los.

b) Que l'audiència pública on el govern expliqui els pressupostos a la ciutadania, es realitzi abans que es porti al ple l'acord per l'aprovació inicial dels mateixos i no quan s'hagi acabat el termini d'al·legacions. Cal que la documentació de pressupostos sigui pública i estigui en format obert per tal de poder-la entendre, comparar i processar.

c) Que l'equip de govern obri una partida concreta destinada a realitzar pressupostos participatius perquè la ciutadania decideixi en què vol gastar els seus diners. La CUP apostem per la democracia directa i la participació.

d) I una cosa més que encara a dia d'avui hi esteu a temps: publicitar tan com a l'ajuntament li sigui possible que s'ha aprovat inicialment aquest pressupost, quin és el període d'al·legacions i quines vies té la ciutadania per tal de dir-hi la seva i de quina manera.

Fetes aquestes consideracions prèvies volem comentar de manera general el següent:  

A la pàgina 12 es diu: [...] "per a l’any 2017, es continua amb la política de reforçar polítiques d’àmbit social, que en el pressupost 2016 ja vàrem incrementar, però també les que tinguin relació amb promoció econòmica. L’any 2017 es preveu dotar amb més recursos tècnics i econòmics polítiques que ens permetin desenvolupar estratègies encaminades a generar activitat econòmica i ocupació i a garantir la cohesió social."

Ens preguntem a quines estratègies concretes i a quins recursos tècnics i econòmics es refereixen. Quina part del PAM concreten? L’any passat vam desmentir aquestes afirmacions, esperem que no calgui tornar a fer-ho.

Un dels objetius del pressupost és "Garantir la qualitat dels serveis municipals bàsics i obligatoris i no abandonar la política de suport a la cultura, l’ensenyament, l’esport, i als segments de la població amb més dificultats i també vetllar per la seguretat dels ciutadans."

El fet que es mantinguin serveis però que se n’augmenti el preu fa que el seu accés sigui més difícil per a la gent. Haurem de comprovar si per ensenyament, cultura i esports el pressupost del 2017 preveu retallades i si hi ha una distribució equitativa de les seves partides.

Pel que fa a la seguretat, no estem segures que la contractació de dos agents nous a la policia sigui la solució que ens cal, però això almenys és el que va afirmar el regidor de seguretat al ple de dijous, tot i que no consta a la memòria de RRHH. Per cert que l’òrgan consultiu municipal relatiu a la seguretat no s’ha reunit encara.

Un altre objectiu és el de "Continuar amb la racionalització de l’administració municipal i buscar la eficiència econòmica dels serveis que ofereix l’Ajuntament, aprofundint en la bona gestió dels recursos municipals i en l'eficiència dels empleats públics."

Ens sembla molt bé que es continuïn avaluant els serveis d’una manera quantitativa i qualitativa, i que la comissió de serveis bàsics pugui avançar en la seva feina.

Pel que fa al la memòria de RRHH, tot i que es preveu l’acordada compensació de complements per a aquells llocs de treball amb retribució actual inferior a l’establert a la RLT, no s’avança en l’equilibri de sous entre homes i dones treballadores de la mateixa categoria. Tampoc es toquen els complements concedits a dit en etapes anteriors.
Per altra banda, la mesa negociadora va ser informada dels canvis, tal com es diu a l’informe de RRHH, no obstant això tenim entès que la part social va manifestar el seu desacord amb les modificacions proposades. Si bé la seva conformitat no és necessària des d’un punt de vista legal, com s’encarrega el propi informe de recordar, resulta obvi que per dur a terme les reformes que l’equip de govern pretén realitzar és imprescindible un consens si no es vol entrar en una etapa de conflictivitat laboral.

Presentarem al·legacions i votarem en contra de l’aprovació provisional.

Es fa l'aprovació inicial amb els vots a favor d'ARA VIlassar, l'abstenció del PSC i els vots en contra de CiU, CUP i PP.

Els terminis de discussió fan molt difícil l'anàlisi dels comptes públics per part de l'oposició.

La CUP hi presentarà al·legacions.